[Comunicat] La PAH de Barcelona interpel·la al fons voltor Norvet

Exigim lloguers socials i la cessió del bloc Aragó 477 a l’Ajuntament, no deixarem que especulin amb les nostres vides.

El passat 3 de juliol la PAH de Barcelona va recuperar 6 pisos en un edifici comprat per Norvet per posar de manifest que ja no tan sols els bancs especulen amb les nostres vides, sinó que ha apercegut una sèrie de agents que també ho estan fent: MK Premium, Vauras, Norvet,… Amb aquesta recuperació vam posar de manifest que el dret a l’habitatge és cosa de totes, que totes estem afectades: hipotecades, llogateres i desnonades. Que en qualsevol moment ens podem trobar amb risc de perdre l’habitatge: per no poder pagar la quota hipotecaria, per un increment del lloguer, perqué no et volen renovar el contracte de lloguer, per rescissió del contracte o per situacions sobrevingudes que ens han deixat en situació d’exclusió residencial.

A Barcelona hem patit més de 12.000 desnonaments en els darrers 3 anys, dels quals 2.285 són causats per lloguer tan sols en 2016. Alhora, en els darrers 3 anys els preus dels lloguers no han fet més que pujar, arribant a increments de més del 60% en alguns barris. La situació de l’habitatge en la nostra ciutat no ha fet més que empitjorar i una de les causes d’això ha sigut la compra massiva per part de fons voltor d’edificis amb inquilines.

Norvet es una empresa que a Barcelona posseeix 10 edificis. Els ha comprat en els darrers anys per especular amb un dret bàsic i fonamental com és l’habitatge.

En aquest context, cal unir forces i lluitar per canviar lleis i politiques d’habitatge que ens beneficiïn a totes. Moltes veïnes d’Aragó 477 han decidit marxar del seu habitatge per por. Amb aquesta acció volem demostrar que sí que es pot! Que juntes podem fer fora els especuladors de la nostra ciutat i alhora treballar per aconseguir canvis legislatius que protegeixin a les famílies i no vetllin pels interessos de bancs, fons voltors o especuladors.

Igual que durant anys hem exigit lloguer social  als bancs, que han acumulat milers de pisos buits, han desnonat més de mig milió de famílies en tot l’Estat i s’han beneficiat del rescat bancari sense cap contraprestació social. Ara exigim lloguers socials i que no desnonin a famílies vulnerables als fons voltors, com Norvet, que han vingut per colonitzar la nostra ciutat i fer-nos fora. Exigim a Norvet lloguers socials per a les famílies. No podem deixar que aquests fons voltors comprin les nostres cases i que ens desnonin per vendre’ls per ús turístic i/o com un luxe.

Fons voltors go home!

#Aragó477vsNorvet

[CAST]

22 de Noviembre 2017

La PAH de Barcelona interpela al fondo buitre Norvet.

Exigimos alquileres sociales y la cesión del bloque Aragó 477 al Ayunatmiento, no dejaremos que especulen con nuestras vidas.

El pasado 3 de julio la PAH de Barcelona recuperó 6 pisos en un edificio comprado por Norvet para poner de manifiesto que ya no solo los bancos especulan con nuestras vidas, sino que ha aparecido una serie de agentes que también lo están haciendo: MK Premium, Vauras, Norvet,… Con esta recuperación pusimos de manifiesto que el derecho a la vivienda es cosa de todas, que todas estamos afectadas: hipotecadas, arrendatarias y desahuciadas. Que en cualquier momento nos podemos encontrar con riesgo de perder la vivienda: por no poder pagar la cuota hipotecaria, por un incremento del alquiler, porque no te quieren renovar el contracto de alquiler, por rescisión del contrato o por situaciones sobrevenidas que nos han dejado en situación de exclusión residencial.

En Barcelona hemos sufrido más de 12.000 desahucios en los últimos 3 años, de los cuales 2.285 son causados por alquiler solo en 2016. Asimismo, en el último año los precios de los alquileres no han hecho más que subir, llegando a incrementos de más del 60 % en algunos barrios. La situación de la vivienda en nuestra ciudad no ha hecho más que empeorar y una de las causas de ello ha sido la compra masiva por parte de fondos buitre de edificios con inquilinas.

Norvet es una empresa que en Barcelona posee 10 edificios. Los ha comprado en los últimos años para especular con un derecho básico y fundamental como es la vivienda.

En este contexto, necesitamos unir fuerzas y luchar para cambiar leyes y políticas de vivienda que nos beneficien a todas. Muchas vecinas de Aragón 477 han decidido irse de su vivienda por miedo y porque han estado solas. Con esta acción queremos demostrar ¡que sí se puede! Que juntas podemos echar a los especuladores de nuestra ciudad y al mismo tiempo trabajar para lograr cambios legislativos que protejan a las familias y no miren por los intereses de bancos, fondos buitres o especuladores.

Al igual que durante años hemos exigido alquileres sociales a los bancos, que han acumulado miles de pisos vacíos, han desahuciado a más de medio millón de familias en todo el Estado y se han beneficiado del rescate bancario sin contraprestación social. Ahora exigimos alquileres sociales y que no desahucien a familias vulnerables  los fondos buitres, como Norvet, que han venido para colonizar nuestra ciudad y echarnos. Exigimos a Norvet alquileres sociales para las familias. No podemos dejar que estos fondos buitres compren nuestras casas y que nos desahucien para venderlas para uso turístico y/o como un lujo.

Fons voltors go home!

#Aragó477vsNorvet