LA LLEI DE CRÈDIT IMMOBILIARI DEL PP ÉS UN NOU SERVEI A LA BANCA

Avui dimarts 5 de desembre finalitza la recollida d’esmenes al projecte de llei de crèdit del PP al Congrés dels diputats. Una legislació que la Directiva Europea 2014/17/UE marcava que es realitzarà abans del 21 de març de 2016. Parlem d’un retard que ha provocat que la Unió Europea exigeixi una sanció de 105.000 euros diaris a l’Estat espanyol fins que s’aprovi definitivament un llei de crèdit.

El projecte de llei de crèdit del PP no només arriba tard, sinó que a més arriba malament. En línies generals, pretén que els bancs atorguen informació sobre possibles conseqüències davant l’impagament. Però que, en cap cas, retira les clàusules abusives. Ni tan sols la clàusula sòl, que va protagonitzar la vuitena sentència del TJUE que declarava il•legal la llei hipotecària de l’Estat espanyol.

Pitjor encara, aquest projecte de llei tampoc elimina la clàusula de venciment anticipat, que possibilita als bancs exigir de cop tot el deute hipotecari a les famílies que no puguin fer front a unes poques mensualitats. Aquesta clàusula ha estat la causa que més de 700.000 famílies hagin passat per processos d’execució hipotecària des de 2008, perdent la majoria d’aquestes famílies la seva llar i a sobre arrossegant de per vida el deute hipotecari. Parlem d’una violació sistemàtica de drets humans que no passa en cap altra part de la Unió Europea.

Concretament, en el projecte de llei que ara presenta el PP, la quantitat d’impagaments abans d’executar la clàusula de venciment anticipat serà d’entre nou i dotze mesos, que correspondran al 2% i 4% del capital de l’hipoteca. És a dir, el PP permetrà que, si una família es veu incapaç de fer front al 2% de la hipoteca, independentment de la seva situació econòmica i social, el banc pot exigir de cop el 100% restant de tot el deute.

Per dir-ho més clar: famílies que acumulin deutes bancaris de menys de 5.000 euros, de cop i volta se’ls exigiria un pagament únic de més de 200.000 euros a risc de ser desnonades. Una estafa en tota regla que manté a les famílies exposades a l’emergència habitacional. Aquest projecte està pensat per legalitzar els abusos bancaris, tractant d’evitar futures condemnes judicials a la banca i ometent flagrantment els nostres drets i protecció davant els interessos de la banca.

Afirmem que aquest projecte de llei està molt lluny de solucionar els problemes que té la ciutadania. I ignora el dictamen de l’ONU que insta el govern del PP a reformar les lleis per evitar desnonaments sense alternativa habitacional abans que acabi 2017. Pel que exigim als grups parlamentaris que tinguin el seny de modificar positivament aquest projecte de llei, i que posin tota la seva energia a donar suport a la Llei Habitatge PAH: un text de llei que recull mesures per acabar amb els desnonaments, regularitzar la dació en pagament retroactiva i mobilitzar l’habitatge buit de la banca.

Un text de llei redactat per les mateixes famílies afectades per processos hipotecaris que durant 9 anys s’han mobilitzat contra la banca aconseguint arrencar milers de solucions. La Llei Habitatge PAH és l’eina per fer efectives les exigències internacionals i protegir el futur de les famílies. És el camí per passar d’una llei criminal a una llei de justícia. És l’única alternativa per apropar el Dret a l’Habitatge a tot l’Estat.

La Llei Habitatge PAH al Congrés!

en todos los artículos (1)

LA LEY DE CRÉDITO INMOBILIARIO DEL PP ES UN NUEVO SERVICIO A LA BANCA

Hoy martes 5 de diciembre finaliza la recogida de enmiendas al proyecto de ley de crédito del PP en el Congreso de los diputados. Una legislación que la Directiva Europea 2014/17/UE marcaba que se realizará antes del 21 de marzo de 2016. Hablamos de un retraso que ha provocado que la Unión Europea exija una sanción de 105.000 euros diarios al Estado español hasta que se apruebe definitivamente una ley de crédito.

El proyecto de ley de crédito del PP no solo llega tarde, sino que además llega mal. En líneas generales, pretende que los bancos otorguen información sobre posibles consecuencias ante el impago. Pero que, en ningún caso, retira las cláusulas abusivas. Ni siquiera la cláusula suelo, que protagonizó la octava sentencia del TJUE que declaraba ilegal la ley hipotecaria del Estado español.

Peor aún, este proyecto de ley tampoco elimina la cláusula de vencimiento anticipado, que posibilita a los bancos exigir de golpe toda la deuda hipotecaria a las familias que no puedan hacer frente a unas pocas mensualidades. Esta cláusula ha sido la causa de que más de 700.000 familias hayan pasado por procesos de ejecución hipotecaria desde 2008, perdiendo la mayoría de estas familias su hogar y encima arrastrando de por vida la deuda hipotecaria. Hablamos de una violación sistemática de Derechos Humanos que no ocurre en ninguna otra parte de la Unión Europea.

Concretamente, en el proyecto de ley que ahora presenta el PP, la cantidad de impagos antes de ejecutar la cláusula de vencimiento anticipado será de entre nueve y doce meses, que corresponderán al 2% y 4% del capital de la hipoteca. Es decir, el PP permitirá que, si una familia se ve incapaz de hacer frente al 2% de la hipoteca, independientemente de su situación económica y social, el banco podrá exigir de golpe el 100% restante de toda la deuda.

Por decirlo más claro: familias que acumulen deudas bancarias de menos de 5.000 euros, de repente se les exigiría un pago único de más de 200.000 euros a riesgo de ser desahuciadas. Una estafa en toda regla que mantiene a las familias expuestas a la emergencia habitacional. Este proyecto está pensado para legalizar los abusos bancarios, tratando de evitar futuras condenas judiciales a la banca y omitiendo flagrantemente nuestros derechos y protección frente a los intereses de la banca.

Afirmamos que este proyecto de ley está muy lejos de solucionar los problemas que tiene la ciudadanía. E ignora el dictamen de la ONU que insta al gobierno del PP a reformar las leyes para evitar desahucios sin alternativa habitacional antes de que acabe 2017. Por lo que exigimos a los grupos parlamentarios que tengan la cordura de modificar positivamente este proyecto de ley, y que pongan toda su energía en apoyar la Ley Vivienda PAH: un texto de ley que recoge medidas para acabar con los desahucios, regularizar la dación en pago retroactiva y movilizar la vivienda vacía de la banca.

Un texto de ley redactado por las mismas familias afectadas por procesos hipotecarios que durante 9 años se han movilizado contra la banca consiguiendo arrancar miles de soluciones. La Ley Vivienda PAH es la herramienta para hacer efectivas las exigencias internacionales y proteger el futuro de las familias. Es el camino para pasar de una ley criminal a una ley de justicia. Es la única alternativa para acercar el Derecho a la Vivienda en nuestro país.

¡La Ley Vivienda PAH al Congreso!

 

AGENDA DE PAH BARCELONA

(del dimecres 29 de novembre al dimarts  5 de decembre)

DIMECRES 29
10:00 Atentes a les xarxes!! #SoluciónParaMontse

17:00 a 18:30 APE (Aliança contra la Pobresa Energèticaorganitza un taller per resoldre qualsevol dubte que tingueu sobre la Renda Garantida Ciutadanac/Obradors, 6-8 “M” Línea 3 – Drassanes.

DIJOUS 30
10:00 ACCIÓ!!!

DILLUNS 4
17:30 Assemblea d’ acollida i assessorament col·lectiu. Espai obert per a totes aquelles persones que tenen el seu primer contacte amb la PAH i per a aquelles que volen/han de seguir aprenent per resoldre dubtes sobre el seu propi cas per seguir lluitant.

DIMARTS 5
17:00 Atenció als estudiants.
18:00 Assemblea d’accions i coordinació.

DPo26eSWAAAXboP

AGENDA DE LA SEMANA

(del miércoles XX al martes XX de XXXX)

MIÉRCOLES 29
10:00 Atentes a las redes!! #SoluciónParaMontse

17:00 a 19:00 APE (Aliança contra la Pobresa Energèticaorganiza un taller para resolver cualquier duda  sobre la Renda Garantida Ciutadanac/Obradors, 6-8 “M” Línea 3 – Drassanes.

JUEVES 30
10:00 ¡¡¡ACCIÓN!!!

LUNES 4 
17:30 Asamblea de bienvenida y asesoramiento colectivo. Espacio abierto a todas las personas que tienen su primer contacto con la PAH y para aquellas que tienen que seguir aprendiendo y empoderándose para resolver las dudas sobre sus casos y seguir luchando.

MARTES 5
17:00 Atención a estudiantes.
18:00 Asamblea de acciones y coordinación.

STOP DESAHUCIOS

Atentas a nuestras convocatorias en nuestro perfil de Twitter o en nuestro canal de Telegram.

 

[Comunicat] Les tàctiques d’assetjament de Norvet no funcionen amb el bloc #Aragó477

Exigim la cessió a l’Ajuntament de Barcelona i lloguers socials a les famílies que hi viuen

28 de novembre 2017

Norvet haurà d’aturar les obres en el bloc del carrer Aragó núm. 477. Avui ens ho han comunicat des del Districte de l’Eixample i la Regidoria d’Habitatge i Rehabilitació.

El passat 5 de juliol, des de la PAH de Barcelona, juntament amb les veïnes del bloc d’Aragó 447, vam sol·licitar una inspecció d’obres a l’edifici. Norvet va utilitzar les obres amb voluntat de fer malbé l’estructura de l’edifici, una pràctica d’assetjament amb l’intenció de fer-nos fora després de recuperar 6 pisos per famílies vulnerables a través de la campanya obra social.

Arran la denúncia de les veïnes, l’Ajuntament de Barcelona ha pogut constatar que Norvet no té totes les llicències per portar a terme les obres de rehabilitació que està realitzant a l’edifici. L’Ajuntament ha pogut constatar que els més de 20 assabentats presentats per Norvet impliquen obres a més del 50% de l’edifici, tant de pisos com d’espais comuns. Això suposa, segons la llei catalana del dret a l’habitatge, una transformació integral de l’edifici i que per portar-les a terme ha de presentar una llicència d’obres majors amb memòria de projecte que no han presentat. Per aquest motiu s’aturen les obres, durant mesos. Això signifiquen que han de reallotjar de manera temporal a totes les veïnes i en finalitzar les obres han de tornar mantenint el contracte de lloguer en les mateixes condicions.

Des de la PAH de Barcelona tenim clar, que Aragó 477 i tots els edificis comprats per fons voltors no han d’engrandir els beneficis d’aquests, sinó que han de passar a ser de benefici social, col·lectiu. Es per això que exigim la cessió de l’edifici a l’Ajuntament i el lloguer social a les veïnes mentre es formalitza la cessió, tal com vam anar a dir-los directament a Norvet el passat dimecres 22 de novembre en les seves oficines. També hem instat a l’Ajuntament que sancioni, si és possible, a Norvet per no tramitar les llicències corresponents. Aturar les obres per no complir amb la normativa catalana és la primera vegada que passa a Barcelona, pot ser un precedent. És per això, que animem a les veïnes que estan en una situació similar que denunciïn irregularitats de llicències d’obres a les oficines d’habitatge i Consells de Districte.

Un cop més, gràcies a l’organització col·lectiva de la ciutadania, la denuncia i visibilització de les pràctiques dels fons voltors, estem plantant cara a Norvet perquè no especuli amb les nostres vides.

L’habitatge és un dret i no una mercaderia. Fons voltors Go Home!

#Aragó477vsNorvet

PAH Barcelona contra Norvet

 

[COMUNICADO] Las tácticas de acoso de Norvet no funcionan con el bloque #Aragó477

Exigimos la cesión al Ayuntamiento de Barcelona y alquileres sociales a las familias que lo habitan
28 de noviembre 2017

Norvet deberá detener las obras en el bloque de la calle Aragón número 477

Hoy nos lo han comunicado desde el Distrito del Eixample y la Concejalía de Vivienda y Rehabilitación.

El pasado 5 de julio, desde la PAH de Barcelona, junto con las vecinas del bloque de Aragón 447, solicitamos una inspección de obras en el edificio. Norvet utilizó las obras con voluntad de dañar la estructura del edificio, una práctica de acoso con la intención de echarnos después de recuperar 6 pisos para familias vulnerables a través de la campaña obra social.

A raíz de la denuncia de las vecinas, el Ayuntamiento de Barcelona ha podido constatar que Norvet no tiene todas las licencias para llevar a cabo las obras de rehabilitación que está realizando en el edificio. El Ayuntamiento ha podido constatar que los más de 20 enterados presentados por Norvet implican obras además del 50% del edificio, tanto de pisos como de espacios comunes. Esto supone, según la ley catalana del derecho a la vivienda, una transformación integral del edificio y que para llevarlas a cabo tiene que presentar una licencia de obras mayores con memoria de proyecto que no han presentado. Por este motivo se paran las obras, durante meses. Esto significan que tienen que realojar de manera temporal a todas las vecinas y al finalizar las obras tienen que volver manteniendo el contrato de alquiler en iguales condiciones.

 

Desde la PAH de Barcelona tenemos claro, que Aragón 477 y todos los edificios comprados por fondos buitres no tienen que aumentar los beneficios de éstos, sino que deben pasar a ser de beneficio social, colectivo. Es por eso que exigimos la cesión del edificio al Ayuntamiento y el alquiler social a las vecinas mientras se formaliza la cesión, tal como fuimos a decirles directamente a Norvet el pasado miércoles 22 de noviembre en sus oficinas. También hemos instado en el Ayuntamiento que sancione, si es posible, a Norvet para no tramitar las licencias correspondientes. Parar las obras para no cumplir con la normativa catalana es la primera vez que pasa en Barcelona, puede ser un precedente. Es por eso, que animamos a las vecinas que están en una situación similar que denuncien irregularidades de licencias de obras a las oficinas de vivienda y Consejos de Distrito.

Una vez más, gracias a la organización colectiva de la ciudadanía, la denuncia y visibilización de las prácticas de los fondos buitre, estamos haciendo frente a Norvet para que no especule con nuestras vidas.

La vivienda es un derecho y no una mercancía. ¡Fondos buitre Go Home!

#Aragó477vsNorvet

[Comunicat] La PAH de Barcelona interpel·la al fons voltor Norvet

Exigim lloguers socials i la cessió del bloc Aragó 477 a l’Ajuntament, no deixarem que especulin amb les nostres vides.

El passat 3 de juliol la PAH de Barcelona va recuperar 6 pisos en un edifici comprat per Norvet per posar de manifest que ja no tan sols els bancs especulen amb les nostres vides, sinó que ha apercegut una sèrie de agents que també ho estan fent: MK Premium, Vauras, Norvet,… Amb aquesta recuperació vam posar de manifest que el dret a l’habitatge és cosa de totes, que totes estem afectades: hipotecades, llogateres i desnonades. Que en qualsevol moment ens podem trobar amb risc de perdre l’habitatge: per no poder pagar la quota hipotecaria, per un increment del lloguer, perqué no et volen renovar el contracte de lloguer, per rescissió del contracte o per situacions sobrevingudes que ens han deixat en situació d’exclusió residencial.

A Barcelona hem patit més de 12.000 desnonaments en els darrers 3 anys, dels quals 2.285 són causats per lloguer tan sols en 2016. Alhora, en els darrers 3 anys els preus dels lloguers no han fet més que pujar, arribant a increments de més del 60% en alguns barris. La situació de l’habitatge en la nostra ciutat no ha fet més que empitjorar i una de les causes d’això ha sigut la compra massiva per part de fons voltor d’edificis amb inquilines.

Norvet es una empresa que a Barcelona posseeix 10 edificis. Els ha comprat en els darrers anys per especular amb un dret bàsic i fonamental com és l’habitatge.

En aquest context, cal unir forces i lluitar per canviar lleis i politiques d’habitatge que ens beneficiïn a totes. Moltes veïnes d’Aragó 477 han decidit marxar del seu habitatge per por. Amb aquesta acció volem demostrar que sí que es pot! Que juntes podem fer fora els especuladors de la nostra ciutat i alhora treballar per aconseguir canvis legislatius que protegeixin a les famílies i no vetllin pels interessos de bancs, fons voltors o especuladors.

Igual que durant anys hem exigit lloguer social  als bancs, que han acumulat milers de pisos buits, han desnonat més de mig milió de famílies en tot l’Estat i s’han beneficiat del rescat bancari sense cap contraprestació social. Ara exigim lloguers socials i que no desnonin a famílies vulnerables als fons voltors, com Norvet, que han vingut per colonitzar la nostra ciutat i fer-nos fora. Exigim a Norvet lloguers socials per a les famílies. No podem deixar que aquests fons voltors comprin les nostres cases i que ens desnonin per vendre’ls per ús turístic i/o com un luxe.

Fons voltors go home!

#Aragó477vsNorvet

[CAST]

22 de Noviembre 2017

La PAH de Barcelona interpela al fondo buitre Norvet.

Exigimos alquileres sociales y la cesión del bloque Aragó 477 al Ayunatmiento, no dejaremos que especulen con nuestras vidas.

El pasado 3 de julio la PAH de Barcelona recuperó 6 pisos en un edificio comprado por Norvet para poner de manifiesto que ya no solo los bancos especulan con nuestras vidas, sino que ha aparecido una serie de agentes que también lo están haciendo: MK Premium, Vauras, Norvet,… Con esta recuperación pusimos de manifiesto que el derecho a la vivienda es cosa de todas, que todas estamos afectadas: hipotecadas, arrendatarias y desahuciadas. Que en cualquier momento nos podemos encontrar con riesgo de perder la vivienda: por no poder pagar la cuota hipotecaria, por un incremento del alquiler, porque no te quieren renovar el contracto de alquiler, por rescisión del contrato o por situaciones sobrevenidas que nos han dejado en situación de exclusión residencial.

En Barcelona hemos sufrido más de 12.000 desahucios en los últimos 3 años, de los cuales 2.285 son causados por alquiler solo en 2016. Asimismo, en el último año los precios de los alquileres no han hecho más que subir, llegando a incrementos de más del 60 % en algunos barrios. La situación de la vivienda en nuestra ciudad no ha hecho más que empeorar y una de las causas de ello ha sido la compra masiva por parte de fondos buitre de edificios con inquilinas.

Norvet es una empresa que en Barcelona posee 10 edificios. Los ha comprado en los últimos años para especular con un derecho básico y fundamental como es la vivienda.

En este contexto, necesitamos unir fuerzas y luchar para cambiar leyes y políticas de vivienda que nos beneficien a todas. Muchas vecinas de Aragón 477 han decidido irse de su vivienda por miedo y porque han estado solas. Con esta acción queremos demostrar ¡que sí se puede! Que juntas podemos echar a los especuladores de nuestra ciudad y al mismo tiempo trabajar para lograr cambios legislativos que protejan a las familias y no miren por los intereses de bancos, fondos buitres o especuladores.

Al igual que durante años hemos exigido alquileres sociales a los bancos, que han acumulado miles de pisos vacíos, han desahuciado a más de medio millón de familias en todo el Estado y se han beneficiado del rescate bancario sin contraprestación social. Ahora exigimos alquileres sociales y que no desahucien a familias vulnerables  los fondos buitres, como Norvet, que han venido para colonizar nuestra ciudad y echarnos. Exigimos a Norvet alquileres sociales para las familias. No podemos dejar que estos fondos buitres compren nuestras casas y que nos desahucien para venderlas para uso turístico y/o como un lujo.

Fons voltors go home!

#Aragó477vsNorvet